Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM
NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane
dochody z miesiąca sierpnia 2022 r. będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Brzeszczach, przy ul. Mickiewicza 6, pok. 208 (II piętro) w godzinach pracy Ośrodka,
w nieprzekraczalnym terminie:

do 15 września 2022 roku w przypadku uczniów szkół;

do 17 października 2022 r. roku w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb
społecznych.


1. Uprawnienie do uzyskania stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 posiada uczeń,
którego rodzina nie przekracza kryterium dochodowego, tj. 600 zł na osobę w rodzinie;

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (…);

3. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół
artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów
pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24. roku życia, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków
rewalidacyjnowychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane:

1) na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub
ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2;

3) z urzędu.

5. Stypendium szkolne polega na refundacji kosztów poniesionych przez ucznia/rodzica/opiekuna
na cele edukacyjne na podstawie imiennych rachunków/faktur, bądź oświadczeń ze szkoły o
poniesionych wydatkach;

6. Refundacji podlegają np.: podręczniki, słowniki, encyklopedie, programy komputerowe i inne
pomoce edukacyjne, przybory i pomoce szkolne, odzież i obuwie sportowe na lekcje wychowania
fizycznego, zajęcia edukacyjne pozalekcyjne, kursy językowe, korepetycje, wyjazdy i wycieczki
szkolne, zakwaterowanie w internacie/bursie/stancji itp.


Druki do pobrania oraz więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka
www.ops.brzeszcze.pl
w zakładce: stypendia i zasiłki szkolne

lub w siedzibie Ośrodka przy ulicy Mickiewicza 6 w godzinach pracy:

w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00

w środy od 7:00 do 17:00

w piątki od 7:00 do 13:00

oraz pod numerami telefonów: 32 700 87 36, 32 211 12 51 wew. 36


Podstawa prawna: art. 90b, art. 90c ust. 2 pkt 1, art. 90d ust. 1, ust. 7, ust. 10 i art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz uchwała nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014 r. w
sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze
(Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 4100) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz
sposobu ustalania wysokości tej dotacji.

Ułatwienia dostępu