Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ulotka informacyjna „Aktywny samorząd”

  

Ulotka informacyjna

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”

OD 1 Marca 2021 Roku można złożyć wniosek o dofinansowanie przez internet

w systemie obsługi wsparcia – SOW – zaoszczędzając czas, nie wychodząc z domu, bez kolejek.

I.        Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2021 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego

i oprogramowania,

 • zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym,

 • Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania

elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

II.         Jaki jest tryb realizacji programu

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące udzielenia dofinasowania z możliwością realizacji celów programu.

Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku Krakowa – realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym:

– w przypadku Modułu I i II – od 1 marca 2021 roku, elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia SOW

dwa terminy przyjmowania wniosków dla modułu II, pierwszy do 31 marca 2021 roku– dotyczy wniosków dla roku akademickiego 2019/2020 i drugi termin – do 10 października 2021 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I przypada na 31 sierpnia 2021 roku

 

Ulotka informacyjna – program „Aktywny samorząd”

 

 

 • Adresaci programu, warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej

w programie w module I i II

 

 1. Obszar A

Zadanie   nr    1   –   osoby    ze   znacznym   lub    umiarkowanym   stopniem   niepełnosprawności   lub    orzeczenie      o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie nr 2- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie nr 3 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie nr 4 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu;

2.  Obszar B

Zadanie nr 1 – Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie  o niepełnosprawności, wiek do lat    18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie nr 2 – pomoc udzielana w ramach Obszaru B,

Zadanie nr 3 – umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub

zatrudnienie,

Zadnie nr 4 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie nr 5 – pomoc udzielona w zadaniu 1, 3 lub 4, znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do  16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

3.  Obszar C

Zadanie nr 1 – adresatami są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie nr 2- osoby posiadajcie znaczy stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie nr 3 i 4 – stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzona opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do procy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie  nr  5  –  znaczny   stopień   niepełnosprawności   lub   w  przypadku   osób   do  16   roku   życia   –  orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera  o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

 

4.    Obszar D

 

 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna

prawnego dziecka.

 

5.  Moduł II

 

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnoprawności, nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Ułatwienia dostępu