Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów.

Stypendia szkolne
Wnioski na  stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów w przyjmowane są  w nieprzekraczalnych terminach:

– do 15 września 2021 roku w przypadku uczniów szkół,
– do 15 października 2021r. roku w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
Uprawnienie do uzyskania stypendium szkolnego na rok szkolny  2021/2022 posiada uczeń, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528zł;
Więcej w zakładce: https://ops.brzeszcze.pl/stypendia/

Obiady w szkołach i przedszkolach
Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom opłacane przez tut. Ośrodek posiłki w szkołach i przedszkolach  proszone są o składanie wniosków do tutejszego Ośrodka
Więcej w zakładce: https://ops.brzeszcze.pl/programy-i-dotacje-z-budzetu-panstwa/posilek-w-szkole-i-w-domu/

Ułatwienia dostępu