Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, przy ul. Mickiewicza 6, pok. 213 (II piętro) w godzinach pracy Ośrodka , w nieprzekraczalnym terminie:

 

 • do 15 września 2020 roku w przypadku uczniów szkół;
 • do 15 października 2020r. roku w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
 1. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego na rok szkolny
  2020/2021 wynosi 528zł na osobę w rodzinie;
 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
  w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (…);
 3. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych
  i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane:
 • na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 • na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2;
 • z urzędu.
 1. Stypendium szkolne polega na refundacji kosztów poniesionych przez ucznia/rodzica/opiekuna na cele edukacyjne na podstawie imiennych rachunków/faktur, bądź oświadczeń ze szkoły o poniesionych wydatkach;
 2. Refundacji podlegają np.: podręczniki, słowniki, encyklopedie, programy komputerowe i inne pomoce edukacyjne, przybory i pomoce szkolne, odzież i obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego, zajęcia edukacyjne pozalekcyjne, kursy językowe, korepetycje, wyjazdy i wycieczki szkolne, zakwaterowanie w internacie/bursie/stancji itp.

Więcej informacji w OPS w Brzeszczach, pokój 213 lub na stronie internetowej www.ops.brzeszcze.pl

Ułatwienia dostępu