Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) i uchwały nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 4100), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00 zł, dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.)
 3. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
  • dyrektora szkoły/ kolegium nauczycielskiego/ nauczycielskiego kolegium języków obcych/ kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy
  • systemie oświaty,
  • z urzędu.
 4. W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia miesięczna wysokość stypendium wynosi:
  o 150% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 177,00zł przy dochodzie do 250 zł na osobę w rodzinie ucznia,
  o 100% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 118,00zł przy dochodzie powyżej 250 zł na osobę w rodzinie ucznia.
 5. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, dlatego wymagane jest zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/ wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) za poniesione wydatki na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji. Refundacja wydatków tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
  Wnioski na rok szkolny 2016/2017przyjmowane są w pokoju nr 6 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6 do dnia 15 września 2016r. (na cały rok szkolny).
Ułatwienia dostępu