Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) i uchwały nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 4100), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna;
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00zł, dochód oblicza się na podstawie art. 8 Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
  • dyrektora szkoły/ kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,
   o z urzędu;
 3. W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia miesięczna wysokość stypendium wynosi: o 150% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 186zł przy dochodzie do 250zł na osobę w rodzinie ucznia, o 100% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 124zł przy dochodzie powyżej 250zł na osobę w rodzinie ucznia;
 4. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne, dlatego wymagane jest zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/ wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) wg katalogu wydatków podlegających refundacji. Refundacja wydatków tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Wnioski na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane są w pokoju nr 6 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6 do dnia 15 września 2017r. (na cały rok szkolny).
Ułatwienia dostępu