Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zaproszenie do złożenia oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przez pedagoga usługi polegającej na: pracy pedagogicznej indywidualnej i grupowej z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami, będącymi uczestnikami projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach, przy ulicy Plebańskiej 7. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR.

ikona pdf Specyfikacja zapytania (283KB)

Ułatwienia dostępu