Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia usługa opieki wytchnieniowej realizowana w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością – mieszkańców gminy Brzeszcze , świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

Ułatwienia dostępu