Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zarządzenie nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 2 grudnia 2019r.

Z a r z ą d z e n i e  nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia  2 grudnia 2019r. w sprawie zmiany godzin funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w dniu 24 i 31 grudnia 2019r.

             Na podstawie § 10 pkt.5 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz art. 81 ust.1  ustawy z dnia 6 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 tj.) zarządzam, co następuje:

  • 1.  W dniu 24 grudnia 2019r. oraz w dniu 31 grudnia 2019r. ustala się godziny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach od  godziny 700  do 1200.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka.
Ułatwienia dostępu