Aktualności

Podsumowanie projektu „Teraz seniorzy”. Edycja II.

Projekt „Teraz seniorzy. Edycja II”, organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach był realizowany w okresie od 18.09.2017 r. do 23.11.2017 r. Działaniami projektu zostali objęci mieszkańcy sołectw: Wilczkowice, Zasole i Skidziń w wieku powyżej 60 roku życia. Zajęcia odbywały się w każdym z poszczególnych sołectw. Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy: Skidziń -16 osób, Zasole -15 osób, Wilczkowice – 9 osób. Uczestnicy w ramach projektu skorzystali z warsztatów prowadzonych przez ratownika medycznego, pedagoga, policjanta i pracownika socjalnego.

Ratownik medyczny przedstawił, jak aktywnie stosować profilaktykę zdrowotną, w tym zdrowe odżywianie i prowadzenie zdrowego trybu życia. Przeprowadził również trening pomocy przedmedycznej. W trakcie zajęć z pedagogiem uczestnicy poszerzyli umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, zgłębili przyczyny powstawania konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, a także poznali metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Mieszkańcy sołectw mieli również okazję bezpośredniego spotkania z dzielnicowym Komisariatu Policji z tego rejonu i wysłuchania wykładu na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz możliwości i sposobów reagowania w obliczu zagrożenia. Zwrócono seniorom uwagę m.in. na wykorzystywane przez przestępców metody „na wnuczka”, „na gazownię”, na niebezpieczeństwo związane z niewłaściwym przechowywaniem numeru PIN w dokumentach. Uczulono na zachowanie ostrożności w czasie korzystania z bankomatu. Zapoznano seniorów ze specyfiką pracy urzędników i pracowników m.in. zakładów energetycznych, gazowni, poczty, pomocy społecznej oraz używanymi przez te osoby identyfikatorami służbowymi lub legitymacjami. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przybliżył problematykę przemocy domowej wobec osób starszych i przedstawił procedurę „Niebieskie karty”.

W ramach projektu zorganizowano spotkanie integracyjne w Gospodarstwie agroturystycznym w Skidziniu dla wszystkich uczestników.  Organizatorzy rozdali „koperty życia” – niezwykle cenne narzędzie informacyjne dla służb medycznych. Takie „koperty” są dostępne bezpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej dla wszystkich seniorów z gminy Brzeszcze.

Na zakończenie projektu zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne, z których wynika potrzeba kontynuowania projektu. Będzie on obejmował inne działania, dostosowane do potrzeb rozeznanych wśród uczestników. Planuje się przeprowadzenie drugiej części projektu w I półroczu 2018 roku.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Nabór do Dziennego Domu „Senior+” w Jawiszowicach

Gmina Brzeszcze serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach w Dziennym Domu „Senior+”, który będzie funkcjonował od stycznia 2018r.

Placówka, zlokalizowana w Jawiszowicach  przy ul. Bielskiej 2, dysponuje 15 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Brzeszcze, powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje w szczególności:

 • drugie śniadanie, jeden gorący posiłek oraz warunki do przygotowania posiłku w ramach warsztatów kulinarnych;
 • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
 • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonować będzie w  dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Zapewniony będzie transport do i z placówki. Korzystanie z usług Domu jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, na zasadach określonych przez Radę Miejską w Brzeszczach w uchwale nr XLIII/349/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach.

Osoby zainteresowanie udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Jawiszowicach  zapraszamy do składania „deklaracji uczestnictwa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach  przy ul. Mickiewicza 6, pokój nr 4, w godz. 7.30 – 13.00  w terminie od

8 stycznia 2018r do 24 stycznia 2018r.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka w zakładce  Senior+/Pliki do pobrania oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:

32 211 12 51, 32 737 18 01

Zadanie publiczne pn. Dzienny Dom „Senior+”, dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, realizowane  przez Gminę Brzeszcze.

 

Życzenia

Spokojnych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia
Oby ten czas był wypełniony radością i ciepłą atmosferą,
a Nowy Rok przyniósł spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów!

 Życzą

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych.

Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawi w sądzie rodzinnym wniosek o objęcie przez niego opieki lub kurateli.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

 • Curriculum Vitae,
 • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby niepełnosprawnej,
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzenia ewidencji kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych (wzór oświadczenia do pobrania w zakładce Opiekun prawny)

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w formie papierowej na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 6,
32-620 Brzeszcze.

Ogłoszenie „Zima 2017/2018”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się do mieszkańców Gminy Brzeszcze z prośbą o pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w okresie zimowym 2017/2018 roku.

Wszelkie informacje o osobach bezdomnych (koczujących na klatkach schodowych, piwnicach, ogródkach działkowych, opuszczonych budynkach lub innych miejscach) lub o osobach potrzebujących pomocy prosimy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, nr tel. 32/21-11-251, 32/73-73-213 (dni robocze) lub do Komisariatu Policji – 997 (całodobowo).

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Brzeszcze.

W sprawie przyjęcia do Schroniska można zgłaszać się do Ośrodka w dni robocze w godzinach pracy, t.j. od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 7.00 do 17.00 w środy i od 7.00 do 13.00 w piątki.

W pilnych sprawach – interwencyjnie – w Schronisku od 15.00-22.00.Telefon Schroniska: 574-697-236.

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) i uchwały nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 4100), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna;
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00zł, dochód oblicza się na podstawie art. 8 Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
  • dyrektora szkoły/ kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,
   o z urzędu;
 3. W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia miesięczna wysokość stypendium wynosi: o 150% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 186zł przy dochodzie do 250zł na osobę w rodzinie ucznia, o 100% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 124zł przy dochodzie powyżej 250zł na osobę w rodzinie ucznia;
 4. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne, dlatego wymagane jest zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/ wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) wg katalogu wydatków podlegających refundacji. Refundacja wydatków tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Wnioski na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane są w pokoju nr 6 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6 do dnia 15 września 2017r. (na cały rok szkolny).

Bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018, mogą zgłaszać się z wnioskiem o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, w godzinach:

 • w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00
 • w środy od 7.00 do 17.00
 • w piątki od 7.00 do 13.00

Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania (Dz.U. Woj. Mał. z 2014r. poz. 752).

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Gminą Brzeszcze koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie). Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi i po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy współpracy z asystentem rodziny pomagać innym. Obok satysfakcji z pomocy innym rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy na podstawie zawartej z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej umowy.

Osoby chcące dowiedzieć się czegoś więcej zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Ulotka zachęcająca do podjęcia się roli - rodziny wspomagającej

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od nowego okresu zasiłkowego 2017/ 2018 r. jest konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do tego wniosku tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd dot. ustalenia na rzecz dziecka od drugiego rodzica świadczenia alimentacyjnego, organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie brakujących dokumentów. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności wymienionych w punktach 1-5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, termin rozpatrzenia wniosku ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5).

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
  do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,
 • od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5).

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu

 • prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.,
 • prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
 • prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.