Aktualności

Nowe wysokości zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że z dniem 01 listopada 2016 r. zmieniają się wysokości zasiłków rodzinnych wraz z niektórymi dodatkami do zasiłków rodzinnych.

Wysokości zasiłków rodzinnych na dzieci oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych, będą wynosić odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 135,00 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie na dziecko,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Kwoty pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna nie ulegają zmianie. Również kryterium dochodowe nie ulega zmianie.

Bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017, mogą zgłaszać się z wnioskiem o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, w godzinach:

 • w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00
 • w środy od 7.00 do 17.00
 • w piątki od 7.00 do 13.00

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania (Dz.U. Woj. Mał. z 2014r. poz. 752).

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Gminą Brzeszcze koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie). Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) i uchwały nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 4100), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00 zł, dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.)
 3. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
  • dyrektora szkoły/ kolegium nauczycielskiego/ nauczycielskiego kolegium języków obcych/ kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy
  • systemie oświaty,
  • z urzędu.
 4. W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia miesięczna wysokość stypendium wynosi:
  o 150% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 177,00zł przy dochodzie do 250 zł na osobę w rodzinie ucznia,
  o 100% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 118,00zł przy dochodzie powyżej 250 zł na osobę w rodzinie ucznia.
 5. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, dlatego wymagane jest zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/ wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) za poniesione wydatki na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji. Refundacja wydatków tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
  Wnioski na rok szkolny 2016/2017przyjmowane są w pokoju nr 6 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6 do dnia 15 września 2016r. (na cały rok szkolny).

Zaproszenie do złożenia oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przez pedagoga usługi polegającej na: pracy pedagogicznej indywidualnej i grupowej z dziećmi oraz ich rodzicami, będącymi uczestnikami projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach, przy ulicy Plebańskiej 7. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR.

ikona pdf Specyfikacja zapytania (284KB)

Zaproszenie do złożenia oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przez pedagoga usługi polegającej na: pracy pedagogicznej indywidualnej i grupowej z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami, będącymi uczestnikami projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach, przy ulicy Plebańskiej 7. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR.

ikona pdf Specyfikacja zapytania (283KB)

Zaproszenie do złożenia oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: przeprowadzeniu treningu kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” . Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR.

ikona pdf Specyfikacja zapytania (282KB)

Informacja o wyniku postępowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że  postępowanie w przedmiocie zamówienia: wychowawca w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach ramach projektu pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” w 2016 r. projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR zostało unieważnione

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ogłasza zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro.

Przedmiot zamówienia: wychowawca w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach ramach projektu pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” w 2016 r. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR.

ikona pdf Specyfikacja zapytania (284KB)

Piknik integracyjny uczestników programu „Starszy Brat – Starsza Siostra”

Dnia 27.04.2016 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym w Skidziniu odbył się piknik integracyjny dla uczestników programu „Starszy Brat – Starsza Siostra” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz uczestników zajęć Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Jawiszowicach.

Grupa dzieci i wolontariuszy pod kierunkiem animatora przebranego w strój w kolorowe pasy i duże okulary tańczy taniec integracyjny, klaszczą w dłonie i uda
Tańcom i zabawom nie było końca. Dzieci i ich rodziny rywalizowali w konkursach hula – hop, kółko – krzyżyk na trawie, wyścigu gąsienic i trójnogów

Dwie pięcioosobowe grupy dzieci ustawione rzędem w ogromnych wielokolorowych szarfach ścigają się idąc po szarfie, przesuwając ją do przodu ponad głowami
Szarfy, woreczki, skakanki, chusty, obręcze towarzyszyły kreatywnym zabawom najmłodszych.
Dzieci obowiązkowo malowały twarze. Królowały motylki, kotki oraz oraz batman. Zdobywały również umiejętności tworzenia zwierząt i roślin z balonów.

Dzieci tworzą z podłużnych balonów zwierzęta pod kierunkiem animatora
Największą atrakcją były zabawy z bańką mydlaną.

Grupa dzieci kręci kołami hula – hop wśród baniek mydlanych unoszących się w powietrzu