Aktualności

Zapytania o oszacowanie wartości usług

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o wycenę wykonania usług:

Informacja o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia: praca pedagogiczna indywidualna i grupowa z dziećmi oraz ich rodzicami, będącymi uczestnikami projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach, przy ulicy Plebańskiej 7. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR.

PDF Informacja o wyborze oferty (327KB)

Zapytania o oszacowanie wartości usług

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o wycenę wykonania usług:

Informacja o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia: trening kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” w 2016 r. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR.

PDF Informacja o wyborze oferty (348KB)

Zaproszenie do złożenia oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przez pedagoga usługi polegającej na: pracy pedagogicznej indywidualnej i grupowej z dziećmi oraz ich rodzicami, będącymi uczestnikami projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach, przy ulicy Plebańskiej 7. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR.

PDF Specyfikacja zapytania (365KB)

Informacja o unieważnieniu oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, o unieważnieniu  postępowania: przedmiot zamówienia: praca pedagogiczna indywidualna i grupowa z dziećmi oraz ich rodzicami, będącymi uczestnikami projektu „Wiem więcej potrafię więcej” w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach

PDF Informacja o unieważnieniu oferty (349KB)

Nowe wysokości zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że z dniem 01 listopada 2016 r. zmieniają się wysokości zasiłków rodzinnych wraz z niektórymi dodatkami do zasiłków rodzinnych.

Wysokości zasiłków rodzinnych na dzieci oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych, będą wynosić odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 135,00 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie na dziecko,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Kwoty pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna nie ulegają zmianie. Również kryterium dochodowe nie ulega zmianie.

Bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017, mogą zgłaszać się z wnioskiem o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, w godzinach:

 • w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00
 • w środy od 7.00 do 17.00
 • w piątki od 7.00 do 13.00

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania (Dz.U. Woj. Mał. z 2014r. poz. 752).

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Gminą Brzeszcze koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie). Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) i uchwały nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 4100), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00 zł, dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.)
 3. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
  • dyrektora szkoły/ kolegium nauczycielskiego/ nauczycielskiego kolegium języków obcych/ kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy
  • systemie oświaty,
  • z urzędu.
 4. W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia miesięczna wysokość stypendium wynosi:
  o 150% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 177,00zł przy dochodzie do 250 zł na osobę w rodzinie ucznia,
  o 100% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 118,00zł przy dochodzie powyżej 250 zł na osobę w rodzinie ucznia.
 5. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, dlatego wymagane jest zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/ wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) za poniesione wydatki na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji. Refundacja wydatków tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
  Wnioski na rok szkolny 2016/2017przyjmowane są w pokoju nr 6 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6 do dnia 15 września 2016r. (na cały rok szkolny).