Aktualności

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy wszystkim złożyć

najserdeczniejsze życzenia:

szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności

oraz w każdym dniu Nowego Roku

wiele uśmiechu i radości.

                                          Dyrekcja i Pracownicy

                                                                            Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Zarządzenie nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 2 grudnia 2019r.

Z a r z ą d z e n i e  nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia  2 grudnia 2019r. w sprawie zmiany godzin funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w dniu 24 i 31 grudnia 2019r.

             Na podstawie § 10 pkt.5 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz art. 81 ust.1  ustawy z dnia 6 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 tj.) zarządzam, co następuje:

  • 1.  W dniu 24 grudnia 2019r. oraz w dniu 31 grudnia 2019r. ustala się godziny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach od  godziny 700  do 1200.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka.

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania
Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Wiosną, w trakcie składania propozycji zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji – najwięcej w historii wszystkich edycji. Teraz pozytywną weryfikację przeszło aż 188 pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy subregionu Miasto Kraków. Na drugim miejscu jest Subregion Tarnowski, z 37 zadaniami, a na trzecim – z 36 zadaniami – Subregion Sądecki. Mieszkańcy Małopolski Zachodniej będą mogli wybierać z 31 zadań, a Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Subregionu Podhalańskiego – z 23 pomysłów.

Od początku tej edycji budżet obywatelski Małopolski cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zapraszam do głosowania, które oficjalnie rozpoczniemy 9 września. Będzie można wybrać najlepsze, najciekawsze i najbardziej interesujące propozycje – zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Wśród wszystkich pomysłów przeważają zadania o charakterze sportowym i turystycznym – w sumie jest ich aż 57. Mieszkańcy zaproponowali też sporo pomysłów kulturalnych (43), zdrowotnych (30), edukacyjnych (29) czy transportowych (16).

• Lista zadań dopuszczonych do głosowania znajduje się tutaj [PDF]:
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/KZ-VII/BO/BO%202019/Zal_1_ZWM_przyjete.pdf
• Lista zadań odrzuconych jest dostępna tutaj [PDF]:
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/KZ-VII/BO/BO%202019/zal_2_ZWM_odrzucone.pdf

Warto przypomnieć, że w tym roku autorzy zadań mogli po raz pierwszy odwołać się od wstępnej weryfikacji ich pomysłów. Ich protesty rozpatrywała w sierpniu specjalnie powołana do tego Rada Budżetu Obywatelskiego. W sumie wpłynęło 21 odwołań, z czego 4 zostały uznane za zasadne.

Jeden głos na najlepsze zadanie!
Głosowanie w IV edycji BO Małopolska startuje już za 2 tygodnie. W tym roku zaplanowano je od 9 do 30 września i udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.
W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego będzie można zagłosować na trzy sposoby. Najprostszym i najszybszym będzie oddanie głosu przez internet – już 9 września na stronie www.bo.malopolska.pl zostanie uruchomiony specjalny panel do głosowania. Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona zostanie też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu – wrzucając go do jednej z 26 stacjonarnych urn (lista poniżej). Wzór tegorocznej karty do głosowania można już znaleźć na www.bo.malopolska.pl.
Głosować będzie również można korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.
Więcej informacji można znaleźć na: www.bo.malopolska.pl i https://www.facebook.com/bo.malopolska/

Lista miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Basztowa 22;
2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56;
3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Kraków os. Teatralne 4a;
4. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, Kraków, Wielicka 72;
5. Agenda zamiejscowa UMWM, Tarnów, al. Solidarności 5-9;
6. Agenda zamiejscowa UMWM, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52;
7. Agenda zamiejscowa UMWM, Nowy Targ, al. 1000-lecia 35;
8. Agenda zamiejscowa UMWM, Oświęcim ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21;
9. Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25;
10. Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1;
11. Urząd Miasta i Gminy Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 51;
12. Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9;
13. Urząd Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13;
14. Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2 (Pawilon Historii Miasta Gorlice);
15. Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23;
16. Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31;
17. Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20;
18. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34;
19. Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4;
20. Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B;
21. Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72;
22. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19;
23. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1;
24. Urząd Miejski w Krynicy – Zdroju, ul. Kraszewskiego 7;
25. Urząd Gminy Łącko, Łącko 445;
26. Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32.

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020
Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać do tut. Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie:
do 16 września 2019 roku w przypadku uczniów szkół
do 15 października 2019 roku w przypadku słuchaczy kolegiów
O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie gminy Brzeszcze.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota 528,00zł.
Wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. oraz udzielanie informacji w pokoju nr 208 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy:
poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00;
środy od 7.00 do 17.00
piątki od 7.00 do 13.00, telefon: 32 2111251 w.28.
Więcej informacji i pliki do pobrania w zakładce Stypendia

Pomoc społeczna: Bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków w roku szkolnym 2019/2020

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o pomoc do tut. Ośrodka, pokój nr 204, w godzinach pracy Ośrodka.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Brzeszcze na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania (Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 9137) i i ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz U. z 2019r. poz. 1507). Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.
Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 792,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie).
Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. można przesyłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub platformy ministerialnej „Empatia” https://empatia.mrpips.gov.pl – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020.
Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2019 r.
Świadczenie to jest nadal wypłacane jednorazowo w kwocie 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Ponadto w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji w związku z czym na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca będzie mógł osobiście odebrać w tutejszym Ośrodku informację o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie powyższej informacji nie ma jednak wpływu na wypłatę świadczenia.
Wniosków o świadczenia dobry start złożone w formie elektronicznej w miesiącu lipcu 2019 r., będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, co pozwoli na wcześniejszą wypłatę przyznanych świadczeń.
Świadczenie dobry start nie przysługuje z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego i na uczelniach wyższych.
W związku z przyjętym przez Radę Ministrów projektu rozporządzenia ws zmian w programie „Dobry Start” zostaną objęci świadczeniem również uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policelanych. Wnioski uczniów szkół dla dorosłych i szkół policelanych będzie można złożyć dopiero od sierpnia 2019 r. droga tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą)
Od sierpnia jest możliwość ubiegania się o świadczenie dobry start za pomocą systemu teleinformacyjnego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

Zaproszenie na Dzień Otwarty w Dziennym Domu Senior + w Jawiszowicach

Dzienny Dom Senior + w Jawiszowicach zaprasza w dniu 8 sierpnia 2019 roku na Dzień Otwarty.
Dzienny Dom Senior + jest placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy ukończyli 60-ty rok życia.
Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z ofertą i działalnością Domu serdecznie zapraszamy na udział w tym wydarzeniu w godzinach od 10:00 do 14:00 do siedziby Dziennego Domu Senior +.
Miejsce: Jawiszowice, ul. Bielska 2