Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Elektroniczny Urząd Podawczy

Przesłanie pisma ogólnego do Ośrodka

Pismo ogólne do Ośrodka można przesłać za pomocą platformy ePUAP.

Zakładanie konta na platformie ePUAP jest bezpłatne. Mając założone konto możemy uzyskać bezpłatnie profil zaufany, którym możemy podpisywać dokumenty elektroniczne.

Aby przesłać pismo do Ośrodka należy przejść do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego„, wybrać opcję „Załatw sprawę”, zalogować się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła.
Po otwarciu formularza w polu „Ustaw/zmień adresata” należy wpisać „OPSBrzeszcze”, a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot.
Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i wysłać.

Składanie wniosku w formie elektronicznej do Ośrodka

Wnioski w formie elektronicznej można przesyłać do Ośrodka za pomocą „Portalu informacyjno-usługowego Emp@tia
Po wejściu na portal należy założyć konto postępując zgodnie z zawartymi wskazówkami. W przypadku posiadania konta zalogować się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Wyszukać właściwy wniosek, wypełnić i przesłać do Ośrodka zgodnie z instrukcją znajdującą się na portalu.

Jednocześnie przypominamy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U. z 2012 r. nr 712).

Ułatwienia dostępu