Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
-część plików i treści zamieszczonych na stronie nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności lub nie służą do bieżącej obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-14 na podstawie narzędzia internetowego „Wave” i samooceny przeprowadzonej przez pracowników OPS w Brzeszczach.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Mateusz Mederski , sekretariat@ops.brzeszcze.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 211 12 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze
Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Mickiewicza. Wejście do budynku jest na poziomie podłogi.
Na wszystkich kondygnacjach budynku znajduje się winda wyposażona w zapowiedzi głosowe usprawniające użytkowanie jej przez osoby z niepełnosprawnościami.
Na I i II piętrze budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Na korytarzach nie ma wystających gablot i innych elementów dekoracyjnych, które mogłyby być przeszkodą dla osób niewidomych.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na piętrach.
Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do obiektu zapewniona jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Ułatwienia dostępu