Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS


Uwaga! Ważna informacja!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł


Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI DOSTAW: grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI: to 235% kryterium dochodowego określonego
w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej t. j.

  • dochód który nie przekracza kwoty 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • dochód który nie przekracza kwoty 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

– https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa2021-2027

– https://www.fepz.gov.pl

 

Ułatwienia dostępu