Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kryteria kwalifikowalności osób w Podprogramie 2021 Plus : Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby spełniające kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2021.2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (776 zł x 220% = 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł x 220% = 1320,00 zł dla osoby w rodzinie).

 

Podsumowanie

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogramu 2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach we współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie w 2022 roku rozdysponował żywność 551 osobom (w tym 326 kobietom i 225 mężczyznom) w 238 rodzinach na podstawie 238 skierowań w podziale:

– 150 polskich rodzin – 330 osób
– 88 ukraińskich rodzin- 221 osób

z terenu gminy Brzeszcze.

Żywność wydano w 3 terminach: 27.04.2022r. (330 paczek dla Polaków), 14.06.2022r. (221 paczek dla Ukraińców) i 13.09.2022r. ( 483 paczki- 326 dla Polaków i 157 dla Ukraińców).
Łącznie 1034 paczki w tym 656 paczek dla rodzin polskich oraz 378 paczek dla rodzin ukraińskich.
Łącznie przekazano 10930,07 kilogramów litrów produktów żywnościowych o wartości 59 586,18 zł.

 

 

 

Ułatwienia dostępu