Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kryteria kwalifikowalności osób w Podprogramie 2021: Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby spełniające kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2021.2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (776 zł x 220% = 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł x 220% = 1320,00 zł dla osoby w rodzinie).

 

Podsumowanie

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym –  Podprogramu 2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach  we współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie w 2021 roku rozdysponował żywność dla 146 rodzin, w tym 282 osób z gminy Brzeszcze.  Działania realizowane były w miesiącu IV, V i VIII 2021 r. w następujący sposób:

  • w miesiącu kwietniu 2021 r. przyjęto i rozdysponowano 3.908,75 kg i 1.375,00 litrów żywności, o wartości 24.566,30 zł.
  • w maju 2021 r. przyjęto i rozdysponowano 4.409,07 kg i 1.551,00 litrów żywności  o wartości 27.710,79 zł.
  • w sierpniu 2021 r. przyjęto i rozdysponowano 233,86 kg i 418,00 litrów żywności o wartości 10.244,15 zł.

Łącznia wartości pozyskanej pomocy rzeczowej wynosiła 65.521,24 zł.

 

 

Ułatwienia dostępu