Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Menu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego dalej rozp. FEAD.

Kryteria kwalifikowalności osób: Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.z 2018 r, poz.1508 ze zm.) i których dochód od 1 października 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 1358), nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj, 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryterium dochodowe.

Ułatwienia dostępu