Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacje ogólne

Świadczenie pieniężne „bon żłobkowy”

„Bon żłobkowy” jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub przebywającego pod opieką dziennego opiekuna.
„Bon żłobkowy” finansowany jest z budżetu gminy Brzeszcze
„Bon żłobkowy” przysługuje:
– matce lub ojcu dziecka,
– osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej,
– opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka
w okresie korzystania przez dziecko z pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
„Bon żłobkowy” przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 3 roku życia lub do ukończenia 4 roku życia w przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola na terenie gminy Brzeszcze i nie wskazano mu miejsca w przedszkolu zgodnie z art.31 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z.2021 poz. 1082 ze zm.)
1. Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1.1. oboje rodzice, w tym zastępczy, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, w tym zastępczy:
a) zamieszkują na terenie gminy Brzeszcze,
b) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
c) nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego ani wychowawczego,
d) nie są dłużnikami gminy, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek prawa handlowego z udziałem gminy,
e) nie posiadają zaległych zobowiązań alimentacyjnych,
f) sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem;
1.2. co najmniej jeden z rodziców, w tym zastępczy, opiekun faktyczny, opiekun prawny rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeszcze z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych,
1.3. Przeciętny miesięczny dochód członka rodziny w przeliczeniu na osobę, albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, w którym ustala się prawo do „bonu żłobkowego”, nie przekracza kwoty 2900 zł
1.4. została zawarta i jest wykonywana umowa o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o objęcie dziecka opieką przez opiekuna dziennego zgłoszonego do wykazu dziennych opiekunów lub podmiotów ich zatrudniających;
1.5. dziecko, nad którym sprawowana opieka na podstawie umów, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu nie jest umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej lub instytucji zapewniającej całodobową opiekę.
2. Świadczenie przysługuje również osobom spełniającym warunki określone w pkt 1 ppkt 1.1 lit. a i c-f oraz ppkt 1.2 niniejszego paragrafu, jeżeli jeden z rodziców lub oboje nie są zatrudnieni i nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:
a) legitymowania się znacznym stopniem niepełnosprawności,
b) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
c) kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem,
d) odbywania stażu, udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową i społeczną organizowanych przez urzędy pracy lub inne podmioty,
e) przebywania w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt 1 ppkt 1.3-1.5 i pkt 2 niniejszego paragrafu.
Miesięczna wysokość „bonu żłobkowego” wynosi, na każde uprawnione dziecko po 250 zł, nie więcej jednak niż koszt sprawowania opieki nad dzieckiem bez wyżywienia, wynikający z umowy zawartej z podmiotami prowadzącymi żłobek/klub dziecięcy lub opiekunem dziennym albo podmiotem go zatrudniającym.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa po „bonu żłobkowego” po 10 dniu miesiąca, „bon żłobkowy” za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

 

Ułatwienia dostępu