Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Centrum Aktywności Lokalnej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach Pani Elżbieta Krzak otrzymała w dniu 08.12.2009 r. z rąk eksperta CAL – Pana Karola Ostalskiego Certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej

Dyrektor Ośrodka Pani Elżbieta Krzak prezentuje Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej otrzymany z rak Pana Karola Ostalskiego - Eksperta CAL

Nasz Ośrodek jest 57 w Polsce instytucją, której nadano miano Centrum Aktywności Lokalnej. A zdobyć Certyfikat nie było łatwo.

Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej

Model Centrów Aktywności Lokalnej promuje Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Od 1997r. w całej Polsce model CAL wdrażają instytucje, organizacje, sieci oraz partnerstwa, pracujące na rzecz rozwoju środowiska lokalnego (więcej o Stowarzyszreniu CAL na: www.cal.org.pl)

Instytucja pracująca modelem CAL służy budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego. Opierając się na zasadach tolerancji, poszanowania praw człowieka, solidarności społecznej, inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego. Odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, angażuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady “Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami”. Tworzy płaszczyznę porozumienia i współpracy, dąży do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem podejmowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach określonych działań tj.:

  • rozpoznania i oszacowania zewnętrznych i wewnętrznych zasobów Ośrodka
  • włączenia całego zespołu do pracy metodą CAL
  • zbadania potrzeb społeczności lokalnej(zidentyfikowanie głównych problemów)
  • funkcjonowania na różnych polach, nie zawężania swojej aktywności do jednej grupy celowej lub jednego obszaru
  • stworzenia, zorganizowania wolontariatu pracy metodą projektów
  • realizowania projektów we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami
  • tworzenia grup obywatelskich i samopomocowych
  • inicjowania i organizowania spotkań głównych aktorów społeczności lokalnej w celu budowanie lokalnego partnerstwa
  • tworzenia programów informacyjnych i edukacyjnych dla społeczności lokalnej
  • inicjowania i włączania się do wydarzeń lokalnych (imprez okolicznościowych, festynów)

Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Ułatwienia dostępu