Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

ABC Wolontariusza

Prawa i obowiązki wolontariusza

Obowiązki wolontariusza:

 • Nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności.
 • Jest obowiązany wykonywać uzgodnione świadczenia osobiście.
 • Wypełnia sumiennie powierzone mu zadania.
 • Wykazuje się cierpliwością i odpowiedzialnością, kieruje się dobroczynnością.
 • Posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeśli prawo tak nakazuje.
 • Osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Wolontariusz ma prawo:

 • Znać swoje prawa i obowiązki.
 • Dobrowolnie wykonywać czynności.
 • Odmówić wykonania zadania, które uważa za nierealistyczne lub niezgodne z kompetencjami, o czym zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Korzystającego.
 • Podpisać porozumienia (porozumienie jest obowiązkowe, jeżeli świadczenie Wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni).
 • Znać zakres obowiązków i czas wykonywanych świadczeń, a także możliwości rozwiązania porozumienia.
 • Otrzymać potwierdzenie wykonywanych świadczeń (pisemne zaświadczenie, opinia).
 • Do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.

Wolontariusza trzeba poinformować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Należy także zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.

Kodeks etyczny wolontariusza

Wolontariusz powinien:

 • Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 • Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Mówić otwarcie – pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.
 • Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.
 • Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Korzystać z uwag osoby, która kontroluje pracę – będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 • Być osobą, na której można polegać – wolontariat jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Informacja o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy

Obowiązkiem każdego wolontariusza jest:

 • Przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania świadczeń na rzecz korzystającego.
 • Dbać o należyty stan sprzętu, którego używa oraz o ład i porządek w miejscu wykonywania świadczeń, jednocześnie w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń należy pamiętać o podstawowych zasadach BHP.
 • Stosować zasady higieny osobistej
 • Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o wypadku lub zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzkiego, ostrzec inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

Wolontariusz ma prawo:

 • Powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, w razie, gdy warunki wykonywania świadczeń nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia wolontariusza lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.
 • Oddalić się z miejsca zagrożenia, powiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, jeśli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia dla życia i zdrowia.

Wykonując świadczenia na rzecz korzystającego należy:

 • Korzystać tylko z wyznaczonych dróg, chodników i przejść (w razie braku drogi dla pieszych poruszać się lewą stroną jezdni).
 • Zachować szczególną ostrożność, wchodząc na drogę; upewnić się czy po drodze nie poruszają się pojazdy.
 • Nie tarasować, nie zaśmiecać dróg.
 • Nie zastawiać, nie przestawiać, nie zmieniać i usuwać znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.
 • Zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu po schodach.
 • Nie wchodzić do pomieszczeń, gdzie obowiązuje zakaz wejścia ani do pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu bez zezwolenia osoby odpowiedzialnej. Kodeks etyczny wolontariusza
Ułatwienia dostępu