Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Koalicja na Rzecz Wolontariatu

KOALICJA NA RZECZ WOLONTARIATU – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dn. 01.12.2009 r. w Brzeszczach pomiędzy:

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Centrum Wolontariatu
 2. Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach
 3. Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach
 4. Gimnazjum Nr 1 w Brzeszczach
 5. Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach
 6. Powiatowym Zespołem Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach
 7. Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy – filia w Brzeszczach
 8. Fundacją im. Brata Alberta – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach
 9. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzeszczach
 10. Przedszkolem Nr 2 „Słoneczko” w Brzeszczach
 11. Przedszkolem Nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach
 12. Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku.

Preambuła

Intencją Partnerstwa jest rozwijanie współpracy na rzecz promowania wolontariatu i wszystkich wartości z nim związanych. Współpraca będzie realizowana na zasadach partnerstwa z zachowaniem dobrowolności działań każdego z Partnerów.

§ 1

Działając na podstawie ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) strony zawierają porozumienie o współpracy w ramach umowy partnerskiej, a tym samym zawiązują Partnerstwo Lokalne, zwane dalej Partnerstwem. Partnerstwo działa na zasadzie grupy partnerskiej, nie jest samodzielną organizacją, odrębnym podmiotem w rozumieniu prawa.

§ 2

Partnerzy deklarują chęć podejmowania wspólnych działań na rzecz wolontariatu, w tym wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

§ 3

Koordynowanie poszczególnych działań będzie zadaniem osób delegowanych do bezpośredniej współpracy w Partnerstwie, przy czym za każde z działań będzie odpowiedzialny lider, wybrany przez przedstawicieli Partnerstwa.

§ 4

Mając na względzie dbałość o jakość realizowanych działań i dobrą komunikację Partnerzy będą spotykać się regularnie przynajmniej dwa razy do roku.

§ 5

Partnerstwo w każdym momencie swej działalności otwarte jest na przyjęcie nowych członków – Partnerów, które następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji (stanowiącej załącznik niniejszego Porozumienia) u jednego z Partnerów. Partner przyjmujący pisemną deklarację nowego członka zobowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie pozostałych Partnerów.

§ 6

Każdy Partner skupiony w Partnerstwie może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Partnerstwie, wyrażając swą decyzję w formie pisemnego oświadczenia, o czym zostają niezwłocznie poinformowani pozostali Partnerzy.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 8

Umowa nie rodzi skutków finansowych dla żadnej ze stron.

§ 9

Porozumienie zostało sporządzone w 12 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Porozumienia – ikona pdf Deklaracja chęci włączenia się w działania Koalicji na Rzecz Wolontariatu (42KB)

Ułatwienia dostępu