Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Regulamin

Regulamin funkcjonowania Centrum Wolontariatu
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach

 

 1. Centrum Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje w ramach  Działu Pomocy Środowiskowej.
 2. Centrum Wolontariatu posiada swoją siedzibę w Brzeszczach, przy ul. Mickiewicza 3 (II piętro).
 3. Centrum Wolontariatu stawia sobie za cel:
  • rozwój i promocję idei wolontariatu na terenie miasta i gminy Brzeszcze,
  • wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontarystycznej,
  • zapewnienie profesjonalnej współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami indywidualnymi a wolontariuszami,
  • animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w zakresie działań wolontarystycznych.
 4. Centrum Wolontariatu działa w trzech obszarach:
  • Jest Punktem Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej, z którego usług
   korzystać mogą zarówno wolontariusze jak i instytucje, organizacje chcące podjąć współpracę z wolontariuszami, zapewnia szkolenia i doradztwo z zakresu wolontariatu
  • Promuje wolontariat i wszystkie wartości związane z wolontariatem, pracę dla dobra drugiego człowieka, a także zdobywanie doświadczeń, będących fundamentem aktywności zawodowej w przyszłości.
  • Koordynuje programy środowiskowe.
 5. Centrum Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej jest prowadzone przez koordynatora, któremu Dyrektor powierzył te zadania.
 6. Centrum Wolontariatu działa na podstawie Ramowego Planu Pracy Centrum Wolontariatu oraz Zadań Koordynatora Centrum Wolontariatu.
 7. Pracę wolontariuszy regulują dokumenty:
  • Zasady współpracy Centrum Wolontariatu z wolontariuszami,
  • Prawa i obowiązki wolontariusza,
  • Kodeks etyczny wolontariusza,
  • Informacja o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy.
 8. Całością działań realizowanych przez Centrum Wolontariatu kieruje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ułatwienia dostępu