Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dodatek Gazowy

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (dodatek gazowy)

Podstawowe informacje

 • Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych.
 • Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
  • głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania. ;
  • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:
   – jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
   – wieloosobowym nie przekracza 1500 zł.
 • Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.
 • Wniosek wraz z dokumentami składa w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 • Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
  – od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
  – od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.
 • Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.
 • Termin składania wniosku: w dowolnym czasie w 2023 r. jednak nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
 • Osoba uprawniona do świadczenia (wnioskodawca) jest to ten członek gospodarstwa domowego z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do gospodarstwa domowego wskazanego we wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie świadczenia – refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. do odbiorcy paliw gazowych dostępny na stronie:
  https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/
  ikona pdf Klauzula informacyjna dodatek gazowy do wniosku
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik 1A),,
 1. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 2. faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku,
 3. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę określoną w pkt 4.

 

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 1. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (załącznik 1B) lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 2. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach
Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Mickiewicza 6
32-620 Brzeszcze

za pośrednictwem poczty:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach
ul. Mickiewicza 6
32-620 Brzeszcze

w formie elektronicznej za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – ePUAP: /OPSBrzeszcze/skrytka

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ułatwienia dostępu