Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dodatek Osłonowy

DODATEK OSŁONOWY OD STYCZNIA 2022 R.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, od dnia 4 stycznia 2022 r.  będzie można ubiegać się o świadczenie pieniężne, które ma rekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu ziemnego czy cen podstawowych produktów spożywczych dla rodzin mniej zamożnych.

 

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od 4 stycznia 2022 r.:

tradycyjnie, tj. w formie papierowej: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze – pok. nr 211 tel. (32) 70-08-714.

elektronicznie, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Druk wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach lub tutaj

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego znajdą państwo tutaj

Zgodnie z ustawą dodatek osłonowy przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

– osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:

– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

– mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 3 powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), dodatek osłonowy wynosi rocznie:

– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Prawo do dodatku osłonowego ustalane jest na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wypłata relizowana w dwóch równych ratach: w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1 ustawy o dodatku osłonowym, złoży wniosek o wypłatę tego dodatku później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia uzyskają Państwo także na infolinii o dodatku osłonowym tel. (22) 36-91-444

 

Ułatwienia dostępu