Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dotacja na dofinansowanie w jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”

Flaga / godlo

Zgodnie z umową z dnia 22.12.2022 r. nr 12/AR/FP/2022 pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze, w imieniu, której działa Burmistrz Brzeszcz – Pan Radosław Szot

Wojewoda przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 6000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”, tj. 18 listopada 2022 r.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również w realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dotacja celowa przyznana została w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Wkład własny gminy: ok. 10 000 zł (słownie ok.: dziesięć tysięcy  złotych 00/100).

Całkowita wartość zadania: ok. 16 000 zł ( słownie ok.: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Ułatwienia dostępu