Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Zgodnie z umową z dnia 12.04.2023 r. nr 242/OPS/2023 pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze, w imieniu, której działa Burmistrz Brzeszcz – Pan Radosław Szot

Wojewoda przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach dotację na zadanie własne polegające na utrzymaniu tutejszego Ośrodka w roku 2023.

Dotacja celowa przyznana została w wysokości 80% wartości zadania: 145 467 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100)

Wartość zadania wynosi 181 833,75 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 75/100)

Wkład własny stanowi 20% wartości zadania: 36 366,75 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 75/100)

Ułatwienia dostępu