Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Postępowanie mediacyjne

ETAP I

Wstępne spotkania informacyjno – konsultacyjne. W celu zapoznania się ze stanowiskiem uczestników mediacji, mediator spotyka się najpierw indywidualnie z każdą ze stron. Przedstawia im zasady mediacji oraz zapoznaje je z procedurą. Na tym etapie mediator przeprowadza wywiad, zmierzający do ustalenia, jakie są oczekiwania i potrzeby obu skonfliktowanych stron.

ETAP II

Zasadniczym etapem mediacji jest tzw. sesja mediacyjna – czyli spotkania stron sporu „twarzą w twarz” w obecności mediatora. Sesja mediacyjna rozpoczyna się od powtórnego wyrażenia przez uczestników zgody na przeprowadzenie mediacji. Następnie mediator zarządza tzw. wysłuchanie się stron, w trakcie którego następuje przedstawienie przez uczestników swego stanowiska. Dzięki temu strony mają okazję poznać swoje wzajemne oczekiwania, mogą wsłuchać się w uczucia i potrzeby drugiej strony. Na tym etapie dochodzi do wyłonienia spornych kwestii, pojawiają się także pierwsze propozycje ich rozwiązania. Uczestnicy mediacji przechodzą następnie do negocjacji. Każda ze stron przedstawia swoją propozycję rozwiązanie konfliktu, a następnie za pomocą negocjacji strony zmierzają z pomocą mediatora do wypracowania satysfakcjonującego je kompromisu. Efektem negocjacji jest sporządzenie porozumienia, w treści którego strony zobowiązują się do konkretnego działania. Mediacja kończy się wraz z podpisaniem porozumienia.

Opis powyższy można sprowadzić do 4 podstawowych faz mediacji:

  1. Wyjaśnienie istoty mediacji i uzyskanie zgody.
  2. Wysłuchanie i zrozumienie obu stanowisk.
  3. Odkrycie osobistego znaczenia konfliktu – szukanie przyczyn kłótni.
  4. Od przeszłości do przyszłości.
  5. Rekompensata / pojednanie.
Ułatwienia dostępu