Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Mieszkanie Chronione

Mieszkanie chronione treningowe i wspierane

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest, między innymi, prowadzenie
i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą, pod opieką specjalistów, osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany:

  1. osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,

  2. w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

W zależności od celu udzielanego wsparcia wyróżniamy:

  1. mieszkanie chronione treningowe zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych
    w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia;

  1. mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności fizycznymi lub osób z zaburzeniami psychicznymi, a także dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych. Tu zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Skierowanie osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej na czas określony, po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

Gmina Brzeszcze nie posiada w swoich zasobach mieszkania chronionego treningowego czy wspieranego, jednak może skierować osobę do mieszkania chronionego na terenie innej gminy lub powiatu, pod warunkiem podpisania porozumienia w tej sprawie.

W powiecie oświęcimskim funkcjonują dwa mieszkania chronione treningowe dla chłopców
i dziewcząt, przeznaczone dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Ułatwienia dostępu