Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Nowe wysokości zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że z dniem 01 listopada 2016 r. zmieniają się wysokości zasiłków rodzinnych wraz z niektórymi dodatkami do zasiłków rodzinnych.

Wysokości zasiłków rodzinnych na dzieci oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych, będą wynosić odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 135,00 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie na dziecko,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Kwoty pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna nie ulegają zmianie. Również kryterium dochodowe nie ulega zmianie.

Ułatwienia dostępu