Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ogłoszenie na opiekuna

Brzeszcze, dn. 03.11.2022 r.

DK/110/12/2022

OGŁOSZENIE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH)

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna w schronisku dla osób bezdomnych, tj.:

3.1 wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

lub

3.2 wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań: odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, umiejętność organizowania pracy własnej oraz budowania współpracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, samodzielność i odpowiedzialność, sumienność w realizacji powierzonych zadań.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie osób do schroniska dla osób bezdomnych (zwanego dalej „Schroniskiem”), w tym pomoc przy zabiegach sanitarno-higienicznych, jeżeli zachodzi taka konieczność.
 2. Wdrażanie w życie i ścisłe egzekwowanie postanowień regulaminu Schroniska.
 3. Pilnowanie porządku na terenie Schroniska i w jego otoczeniu.
 4. Nadzór nad utrzymaniem higieny oraz trzeźwości mieszkańców Schroniska.
 5. Niedopuszczanie do wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych w Schronisku.
 6. Wydawanie pościeli i środków czystości.
 7. Otaczanie opieką mieszkańców Schroniska, służenie pomocą w rozwiązywaniu ich problemów, dbanie o kształtowanie właściwej atmosfery w Schronisku.
 8. Dbanie o mienie i stan techniczny Schroniska.
 9. Ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym w Schronisku, pozostałymi pracownikami swojej komórki organizacyjnej oraz innymi pracownikami Ośrodka.
 10. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 11. W razie potrzeby wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, policji.
 12. Codzienne odnotowywanie w książce raportowej Schroniska, ewidencji osób bezdomnych w Schronisku oraz sytuacji i zdarzeń szczególnych, mających miejsce w Schronisku.
 13. Wykonywanie innych poleceń przełożonych, dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Wszystkie dokumenty opracowane przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty niepodpisane nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji dokumenty będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka w terminie do 30 dni od daty uzyskania informacji telefonicznej o rozstrzygnięciu rekrutacji. Po tym okresie zostaną zniszczone.

Warunki pracy:

 1. Miejsce świadczenia pracy – Schronisko dla osób bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6.
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

w systemie zmianowym, dyżury dwunastogodzinne.

 1. Wynagrodzenie: minimalne wynagrodzenie obowiązujące od 01.01.2023 r., z dodatkiem nocnym i dodatkiem za wysługę lat.
 2. Pierwsza umowa na czas określony od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. z możliwością jej przedłużenia.
 3. Nie występują na tym stanowisku uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. Nie występują bariery architektoniczne w dostępności do pomieszczeń, gdzie będzie wykonywana praca. Budynek Ośrodka jest objęty monitoringiem wizyjnym, sieci komputerowej i rozmów telefonicznych, wyposażony w windę.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Składanie dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, przy ulicy Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze (II piętro, pokój nr 204); pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ops.brzeszcze.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego; poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu opatrując wszystkie dokumenty aplikacyjne kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem wykonanym za pomocą profilu zaufanego lub przez operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, w zaklejonej kopercie z napisem: „Ogłoszenie na wolne stanowisko – Opiekun w ośrodku pomocy społecznej”.
 2. Dokumenty będą przyjmowane do dnia 30.11.2022 r. do godziny 10:00.
 3. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 2, piętro I, pokój nr 114.
 2. Kandydaci zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną o końcowym wyniku rekrutacji.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 271 § 1 k.k. za poświadczenie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 r. (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6 informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl .
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Artur Baranowski, e-mail: iod@ops.brzeszcze.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko opiekuna w Schronisku dla osób bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy OPS w Brzeszczach, zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa obowiązującymi w Ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 8. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach, wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
 • występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych.
 1. Z powyższego prawa może Pani/Pan skorzystać w każdym momencie, a Administrator danych jest obowiązany dostarczyć Pani/Panu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu: 03.11.2022 r.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Ewa Zarycka – Nikiel

 

ogłoszenie o naborze – opiekun w OPS

kwestionariusz

oświadczenia

Ułatwienia dostępu