Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ogłoszenie na pracownika socjalnego

Brzeszcze, dn. 30.09.2022 r.

DK/110/9/2022

OGŁOSZENIE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Wymagania niezbędne (formalne):

1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego, tj.:

3.1 dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

3.2 ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub

3.3 do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

3.4 ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w ppkt 3.3.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:
1. Znajomość regulacji prawnych, w szczególności z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani, ochrony zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej i finansowych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
2. Prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań na stanowisku:
1. Zadania określone w art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Zawieranie kontraktów socjalnych oraz ocena ich realizacji.
3. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających.
4. Kierowanie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych.
5. Prowadzenie postępowań w sprawie leczenia lub umieszczenia w domu pomocy społecznej bez zgody osoby, o której mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
6. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Zapewnienie ciągłości świadczeń dla osób i rodzin wymagających ochrony.
8. Organizowanie pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez zapewnienie im wsparcia i pomocy asystenta rodziny.
9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności współudział w opracowaniu oraz realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w tym m.in.:

a) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

b) realizacja procedury „Niebieskie karty”,

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia;

d) przedstawicielstwo w zespole interdyscyplinarnym;

e) udział w grupach roboczych.

10. Wskazywanie kandydatów do prac społecznie użytecznych.
11. Prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym wywiadów na potrzeby innych instytucji.
12. Przygotowywanie zaświadczeń.
13. Przygotowywanie corocznej archiwizacji wytworzonej dokumentacji.
14. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności współpracownika działu zgodnie z podpisanym zastępstwem oraz/lub z poleceniem służbowym wydanym przez upoważnione osoby.
15. Wykonywanie innych poleceń przełożonych, dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Wszystkie dokumenty opracowane przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty niepodpisane nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji dokumenty będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka w terminie do 30 dni od daty uzyskania informacji telefonicznej o rozstrzygnięciu rekrutacji. Po tym okresie zostaną zniszczone.

Warunki pracy:
1. Miejsce świadczenia pracy – teren gminy Brzeszcze oraz siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
w systemie równoważnym.
3. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach(wynagrodzenie zasadnicze, dodatek zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej i dodatek za wysługę lat). 4. Pierwsza umowa na czas określony od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. z możliwością jej przedłużenia.
5. Nie występują na tym stanowisku uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. Mogą występować bariery architektoniczne w terenie gminy, gdzie będzie wykonywana praca. Nie występują bariery architektoniczne w dostępności do pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek Ośrodka jest objęty monitoringiem wizyjnym, sieci komputerowej i rozmów telefonicznych, wyposażony w windę.
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Składanie dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, przy ulicy Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze (II piętro, pokój nr 204); pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ops.brzeszcze.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego; poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu opatrując wszystkie dokumenty aplikacyjne kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem wykonanym za pomocą profilu zaufanego lub przez operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, w zaklejonej kopercie z napisem: „Ogłoszenie na wolne stanowisko – Pracownik socjalny”.
2. Dokumenty będą przyjmowane do dnia 14.10.2022 r. do godziny 10:00.
3. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 2, piętro I, pokój nr 114.
2. Kandydaci zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną o końcowym wyniku rekrutacji.

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 271 § 1 k.k. za poświadczenie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6 informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.
1. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl .
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Artur Baranowski, e-mail: iod@ops.brzeszcze.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy OPS w Brzeszczach, zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa obowiązującymi w Ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
8. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach, wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
• uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
• występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
• planowanego okresu przechowywania danych.
9. Z powyższego prawa może Pani/Pan skorzystać w każdym momencie, a Administrator danych jest obowiązany dostarczyć Pani/Panu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu: 30.09.2022 r.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
Ewa Zarycka – Nikiel

oświadczenia

ogłoszenie o naborze-pracownik socjalny

kwestionariusz

Ułatwienia dostępu