Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Klauzula informacyjna KDR

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, 32 21-11-251
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  z którym można skontaktować się poprzez e-mail:  ops.brzeszcze@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań Ośrodka pomocy Społecznej w Brzeszczach. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych
  i usług IT na rzecz Administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności i inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny  bez rozpatrzenia.
Ułatwienia dostępu