Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo11

Kodeks Postępowania administracyjnego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660240151

Ułatwienia dostępu