Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Kryterium dochodowe

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2.1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.)

Art. 3.1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 12. alkoholizmu lub narkomanii
 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 14. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł,

Czyli:
dla rodziny dwuosobowej kryterium dochodowe wynosi 2 x 600 zł = 1200 zł.
dla rodziny trzyosobowej kryterium dochodowe wnosi 3 x 600 zł = 1800 zł

Do dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń w naturze
 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób
 • jednorazowych świadczeń socjalnych
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 • zasiłku celowego
Członek rodziny Status członka rodziny Dochód określony w ustawie – “kryterium dochodowe” Miesięczny dochód rodziny
pierwsza osoba mąż z I gr. inwalidztwa 600 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
1067,00  zł
druga osoba bezrobotna żona 600 zł 0 zł
trzecia osoba dziecko lat 13 600 zł 0 zł
czwarta osoba dziecko lat 10 600 zł 0 zł
piąta osoba dziecko lat 7 600 zł 0 zł
Razem: 3 000 zł 1067 zł
Przykładowe wyliczenie dla rodziny pięcioosobowej

Dochód rodziny jest niższy od określonego w ustawie o pomocy społecznej o 1 933,00 zł.

 

Ułatwienia dostępu