Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy załączyć odpowiednio:
• kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności,
• zaświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/dziennego opiekuna, z którym zawarto umowę o objęcie dziecka opieką, o faktycznej wysokości opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka – załącznik nr 2 do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy Brzeszcze;
• oświadczenia odpowiednio: rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica – załącznik nr 1 do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy Brzeszcze;
• dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej;
• zaświadczenia oraz dowody o rozliczeniu podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, w którym ustala się prawo do przedmiotowego świadczenia w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeszcze, w tym:
• zeznanie podatkowe za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, w którym ustala się prawo do „bonu żłobkowego”, w postaci jednego z poniższych dokumentów: − kopii zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, − zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za w/w rok kalendarzowy, − urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z PIT za w/w rok kalendarzowy i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO;
• oświadczenie o nieosiąganiu dochodów (przychodów) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
• zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, w którym ustala się prawo do świadczeń,
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny,
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – załącznik nr 5 do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy Brzeszcze wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, w którym ustala się prawo do świadczenia,
• umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
• umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie nie są zatrudnieni z powodu – odpowiednio:
• kontynuowania nauki w systemie dziennym – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym w roku szkolnym lub akademickim właściwym dla okresu, na który przyznawane jest świadczenie,
• udziału rodziców w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy lub przez inne podmioty – zaświadczenie podmiotu organizującego staż lub szkolenie potwierdzające okres uczestnictwa,
• pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie instytucji potwierdzającej okres pobytu,
• orzeczenie o całkowej niezdolności do pracy potwierdzone przez uprawniony organ;
W przypadku opiekuna faktycznego/prawnego/rodzica zastępczego niezawodowego – odpowiednio:
• odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
• orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
• odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – odpowiednio:
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub separacji,
• odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, a w przypadku, gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
• w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia,
W przypadku cudzoziemców – odpowiednio:
• kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
• kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków

Ułatwienia dostępu