Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Pomoc obywatelom Ukrainy

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Jaka pomoc może być przyznawana obywatelom Ukrainy?

 1. pomoc humanitarna tj. pomoc w formie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, opieki medycznej,
 2. dostęp do rynku pracy tj. pomoc dla obywateli Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny,
  a także dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędu pracy,
 3. uprawnienia do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia „Dobry start”,
 4. uprawnienia do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł.,
 5. uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej, które powinny mieć charakter doraźny, krótkoterminowy stanowiąc wsparcie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze wydatki m.in. osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnościami, matek z małymi dziećmi.

Kto może złożyć wniosek o pomoc:

 1. obywatel Ukrainy, który po dniu 24 lutego 2022 roku wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL,
 2. obywatel Ukrainy, o którym mowa w pkt. 1 lub inna osoba która jest przedstawicielem ustawowym osoby uprawnionej do świadczeń, opiekunem tymczasowym małoletniego lub sprawuje faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Na podstawie jakich przepisów przyznawana jest pomoc?

Pomoc obywatelom Ukrainy jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (tzw. Specustawy) oraz innych ustaw, w tym ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Gdzie należy składać wnioski o pomoc ?

 1. Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł oraz o świadczenia z ustawy o pomocy społecznej wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, u pracowników socjalnych przyjmujących w pokojach: 105, 108, 109, 110.

 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYS. 300 zł /art. 31 Specustawy/

Na co przeznaczona jest jednorazowa pomoc?

Pomoc jest przeznaczona na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Jakie są zasady przyznawania pomocy:

 1. Świadczenie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 2. Postępowanie nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Przyznawane jest bez względu na dochód.
 3. W przypadku, gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej ), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ /art. 29 Specustawy oraz przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z pewnymi zmianami/.

Jakie świadczenia mogą być przyznawane obywatelom Ukrainy?

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na przykład:

 1. posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce,
 2. posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia,
 3. praca socjalna,
 4. poradnictwo specjalistyczne,
 5. interwencja kryzysowa.

W jaki sposób ubiegać się o pomoc?

 1. Do wniosku o pomoc należy dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej
  i majątkowej.
 2. Postępowanie nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości, co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.

 

 

POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU (POMOC DORAŹNA) /art. 48 b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/.

W jaki sposób ubiegać się o pomoc?

 1. Postępowanie nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji.
 2. We wniosku należy wpisać nr PESEL dziecka, dla którego ma być przyznana pomoc.
 3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej
  i majątkowej.

 

 

 

Ułatwienia dostępu