Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacje dla mieszkańców gminy – Pomoc Ukrainie

Informacja dla mieszkańców gminy Brzeszcze dotycząca świadczenia za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

 

POMOCNI UKRAINIE

Świadczenie pieniężne dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy:

 1. Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605 ze zm.) wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy została określona w wysokości 40 zł za osobę dziennie.
 2. Powyższe świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na teren Rzeczypospolitej Polskiej z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy.
 3. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu. Do wniosku należy dołączyć „kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”.
 4. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
 5. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Wnioski można składać jednorazowo za cały okres zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy lub za okresy krótsze.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw:

 • Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
 • W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
 • Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
 • Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dokumenty można składać:

– w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 (pokój nr 205, II piętro) lub

– w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, poprzez skrzynkę ePUAP Ośrodka opatrując wszystkie dokumenty kwalifikowanym lub zaufanym podpisem elektronicznym lub

– przez operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze.

 

Informacja telefoniczna pod numerem: 32 211 12 51/ wewn. 16 lub 32 70 08 716

 

UWAGA!  Specustawa nie obejmuje obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały/czasowy, oraz którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą zgodę na pobyt tolerowany. Takie osoby są objęte ustawą o cudzoziemcach.

 

Wymagane dokumenty (pliki do pobrania):

 1. WNIOSEK o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 2. KARTA osoby przyjętej do zakwaterowania
 3. Klauzula informacyjna – RODO

Do pobrania:

Ułatwienia dostępu