Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Posiłek w szkole i w domu

Flaga / godlo

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizuje program pomocy potrzebującym mieszkańcom gminy Brzeszcze zakresie dożywania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program ten jest dofinansowany ze środków budżetu państwa na podstawie zawieranej co roku umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Brzeszcze. Dofinansowanie z budżetu państwa nie może przekraczać 80% wartości zadania.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wysokość dofinansowania na realizację Programu ze środków budżetu państwa w 2023r. zgodnie z zawartą umową nr 14/OPS/D/2023 z 6 lutego 2023 r.  między Skarbem Państwa  – Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze – Burmistrzem Brzeszcz  wynosi 89 928 zł.

Środki własne – 22 482 zł

Planowany całkowity koszt zadania 112 410 zł.

 

Aneksem  1/2023 z dnia 19.06.2023 r. do umowy nr 14/OPS/D/2023 zwiększono dotację celową do wysokości 140 487,00 zł, środki własne: 35 121,75 zł

 

Aneksem  2/2023 z dnia 08.09.2023 r. do umowy nr 14/OPS/D/2023 zwiększono dotację celową do wysokości 214 427,00 zł, środki własne: 53 606,75 zł

 

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych , chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę, od 03 lutego 2023 r., nie przekracza:

– kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552,00 zł,

– w przypadku rodzin, kwoty 1 200 zł na osobę.

Pomoc w formie posiłku

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia w szkole, przedszkolu lub żłobku na podstawie wydanej decyzji administracyjnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w szczególnych sytuacjach bez decyzji administracyjnej jeśli dyrektor szkoły, przedszkola widzi taką potrzebę, o czym informuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowy z podmiotami wyłonionymi zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

W przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

INFORMACJE:

  1. uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
    https://www.gov.pl/attachment/c9947c09-6c6b-4fdc-8567-7a579e7c4561
  2. uchwala w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Brzeszcze na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania.
    https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywBrzeszczach/document/524462/Uchwa%C5%82a-II_22_2018

 

Ułatwienia dostępu