Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2023

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osobiście – w pokoju 104 lub poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl, do 10.09.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 7008729, szczegóły poniżej.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin składania wniosków dla gmin to 15.09.2023 r.
 

Gmina Brzeszcze reprezentowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizuje od stycznia 2023 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
i przygotowuje wniosek do kolejnej edycji Programu.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym dla:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji

oraz

2) osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.

zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby

z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny

osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
z otoczeniem.

 

 

Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu określa załącznik nr 8 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osobiście
– w pokoju 104 lub poprzez wiadomość e-mail: 
sekretariat@ops.brzeszcze.pl,
do 
10.09.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 7008729

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaplanował kwotę 505 mln zł.

Ułatwienia dostępu