Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Wartość dofinansowania Programu: 57 645,00 zł
Całkowity koszt Programu: 57 645,00 zł

Aneksem nr 1 z 5.10.2021 r.

Wartość dofinansowania Programu została zmniejszona do kwoty 56 013,25zł.
Całkowity koszt Programu: 56 013,25zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach koordynuje i realizuje  Program zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a gminą Brzeszcze.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mają polegać na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane poprzez uczestnika Programu miejsce; zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianiu spraw urzędowych; nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych; zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługa jest świadczona przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, odpowiednie do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

Ułatwienia dostępu