Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dotacja na dodatki w wysokości 250zł

Zgodnie z umową z dnia 08.09.2021 r. nr 458/OPS/2021 pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze, w imieniu, której działa Burmistrz Brzeszcz – Pan Radosław Szot
Wojewoda przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach dotację na zadanie własne wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznie 2021 r. do 29 maja 2021 r.
Dotacja celowa przyznana została w wysokości 7 971zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).
Wkład własny gminy: 1 992,78 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 78/100).
Całkowita wartość zadania: 9 963,78zł ( słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 78/100).

Ułatwienia dostępu