Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dotacja na dodatki w wysokości 400zł

Zgodnie z umową z dnia 28.10.2021 r. nr 649/OPS/2021 pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze, w imieniu, której działa Burmistrz Brzeszcz – Pan Radosław Szot

Wojewoda przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach dotację na zadanie własne wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dotacja celowa przyznana została w wysokości 21 597 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Wkład własny gminy: 5 400,57 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 57/100).

Całkowita wartość zadania: 26 997,57zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 57/100).

Ułatwienia dostępu