Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Zgodnie z umową z dnia 04.03.2021 r. nr 15/OPS/2021 pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze, w imieniu, której działa Burmistrz Brzeszcz – Pan Radosław Szot

Wojewoda przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach dotację na zadanie własne polegające na utrzymaniu tutejszego Ośrodka w roku 2021.

Dotacja celowa przyznana została w wysokości 115 843zł (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 00/100)

Ułatwienia dostępu