Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Opieka 75+


Zgodnie z umową z dnia 30.03.2021 r. nr 187/OPS/2021 pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze, w imieniu, której działa Burmistrz Brzeszcz – Pan Radosław Szot

Wojewoda przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach dotację ze środków budżetu państwa na zadanie własne polegające realizacji Programu „Opieka 75+” w roku 2021.

Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Dotacja celowa przyznana została w wysokości 25 168zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)

Ułatwienia dostępu