Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Opieka wytchnieniowa

Program: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita kwota środków przeznaczona na realizację zadania w 2021r. dla gminy Brzeszcze wynosi: 49 021,00zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu wynosi 49 021,00zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach koordynuje  i realizuje  Program zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Małopolskim a gminą Brzeszcze.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie doraźne odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach sprawowania bezpośredniej opieki. Czasowa przerwa w sprawowaniu opieki pozwoli opiekunom na dysponowanie czasem dla siebie, odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 

Usługa jest świadczona przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, odpowiednie do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania. 

Uczestnik programu korzystający z usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę.

 

 

 

Ułatwienia dostępu