Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program: “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Całkowita wartość dofinansowania w 2022 roku dla gminy Brzeszcze wynosi: 195 289,19 zł
Całkowity koszt Programu: 195 289,19 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach rozpoczął realizację Programu zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na ten cel.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równorzędnymi.

Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności
i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych; zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mają polegać na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane poprzez uczestnika Programu miejsce; zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianiu spraw urzędowych; nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także
w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

 • Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 360 godzin rocznie dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.

 • W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane
  w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie,
  o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

 • Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 • Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
  z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

 • Z usług asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie może korzystać
  1 uczestnik Programu

 • Uczestnik Programu może wskazać osobę, która będzie świadczyć dla niego usługi asystenta pod warunkiem, że osoba ta nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej i osoba niepełnosprawna złoży pisemne oświadczenie, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Ułatwienia dostępu