Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dotacja na dodatki w wysokości 400zł

Zgodnie z umową z dnia 05.09.2022 r. nr 306/OPS/2022 pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze, w imieniu, której działa Burmistrz Brzeszcz – Pan Radosław Szot

Wojewoda przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach dotację na zadanie własne wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dotacja celowa przyznana została w wysokości: 38 398   (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Wkład własny gminy: 9 599,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Całkowita wartość zadania: 47 997,50 zł ( słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100).

Ułatwienia dostępu