Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Opieka 75+”

 

Zgodnie z umową z dnia 25.04.2022 r. nr 208/WP/2022/OS pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze, w imieniu, której działa Burmistrz Brzeszcz – Pan Radosław Szot – Wojewoda przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach dotację ze środków budżetu państwa na zadanie własne polegające realizacji Programu “Opieka 75+” w roku 2022.

Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Dotacja celowa przyznana została w wysokości 44 583 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100).

Aneksem  2/288/WP/2022/OS z dnia 29.08.2022 r. do umowy nr 208/WP/2022/OS zwiększono dotację celową do wysokości 51 531,00 zł.

Wartość programu 103 062 zł (słownie: sto trzy tysiące sześćdziesiąt dwa złote 00/100), w tym wkład własny: 51 531 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 00/100).

Ułatwienia dostępu