Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Opieka wytchnieniowa

 

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program: “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Całkowita wartość dofinansowania w 2022 roku dla gminy Brzeszcze wynosi: 79 968,00 zł
Całkowity koszt Programu 79 968,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach rozpoczął realizację Programu zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na ten cel.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem  niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie doraźne odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach sprawowania bezpośredniej opieki. Czasowa przerwa w sprawowaniu opieki pozwoli opiekunom na dysponowanie czasem dla siebie, odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 może być realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
 • Limit godzin do wykorzystania dla 1 uczestnika w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin na rok, a w przypadku pobytu całodobowego 14 dni w roku.
 • W godzinach realizacji opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze o których mowa
  w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 • Osoby którym przyznano usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 nie ponoszą odpłatności za ich wykonanie.
 • Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi
  12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu 240 godzin. Usługi
  w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.
 • W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa oświadczenie
  o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej w innej gminie.
 • Uczestnik Programu ma możliwość wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem, że nie może być ona świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem programu.
 • Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.
 • Usługa jest świadczona przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, odpowiednie do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania w przypadku pobytu dziennego oraz przez ośrodek/placówkę wpisaną do rejestru właściwego wojewody zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w przypadku pobytu całodobowego
Ułatwienia dostępu