Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Posiłek w szkole i w domu

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizuje program pomocy potrzebującym mieszkańcom gminy Brzeszcze zakresie dożywania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program ten jest dofinansowany ze środków budżetu państwa na podstawie zawieranej co roku umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Brzeszcze. Dofinansowanie z budżetu państwa nie może przekraczać 60% wartości zadania.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wysokość dofinansowania na realizację Programu ze środków budżetu państwa w 2022r. zgodnie z zawartą umową nr 1/2022r.  z 21 stycznia 2022 r.  między Skarbem Państwa  – Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze – Burmistrzem Brzeszcz  wynosi 45 361zł.

Środki własne – 30 241 zł

Planowany całkowity koszt zadania 75 602 zł.

 

Aneksem  1/2022 z dnia 25.05.2022 r. do umowy nr 1/2022 zwiększono dotację celową do wysokości 96 392 zł, środki własne: 120 000 zł

Aneksem  2/2022 z dnia 29.08.2022 r. do umowy nr 1/2022 zwiększono dotację celową do wysokości 179 857,00 zł,

środki własne: 120 000 zł

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych , chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza:

– kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164,00 zł,

– w przypadku rodzin, kwoty 900 zł na osobę.

Pomoc w formie posiłku

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia w szkole, przedszkolu lub żłobku na podstawie wydanej decyzji administracyjnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w szczególnych sytuacjach bez decyzji administracyjnej jeśli dyrektor szkoły, przedszkola widzi taką potrzebę, o czym informuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowy z podmiotami wyłonionymi zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

W przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

INFORMACJE:

  1. uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 https://www.gov.pl/attachment/c9947c09-6c6b-4fdc-8567-7a579e7c4561
  2. uchwala w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Brzeszcze na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywBrzeszczach/document/524462/Uchwa%C5%82a-II_22_2018

 

 

Ułatwienia dostępu