Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

flaga

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego  “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Całkowita wartość dofinansowania w 2023 roku dla gminy Brzeszcze wynosi: 250 032,60 zł
Całkowity koszt Programu: 250 032,60 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach rozpoczyna realizację Programu zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na ten cel.

 

Informacje o Programie

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równorzędnymi.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia. Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego polegają w szczególności na pomocy asystenta w  wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane poprzez uczestnika miejsce, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury, zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
   w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane
w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie,
o którym mowa w ust. 8 Programu, finansowane z innych źródeł.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tę samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu,
z zastrzeżeniem limitów godzin opisanych wyżej.

Z usług asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie może korzystać
1 uczestnik Programu

Uczestnik Programu może wskazać osobę, która będzie świadczyć dla niego usługi asystenta pod warunkiem, że osoba ta nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej oraz że spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 1. posiada co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina.

W odniesieniu do osoby świadczącej usługi asystenta na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r.ż
z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest ponadto:

 • zaświadczenie o niekaralności
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
  z niepełnosprawności.

 

Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 1. Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi asystenta na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu oraz kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 1. Do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

– kopię orzeczenia o niepełnosprawności

– podpisane klauzule informacyjne RODO

 

 1. Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, Mickiewicza 6 lub przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP

 

 1. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej usługami asystenta, do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

 1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną powiadomione telefonicznie o objęciu usługami asystenta.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

Ułatwienia dostępu