Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Opieka wytchnieniowa

flaga

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego  “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Całkowita wartość dofinansowania w 2023 roku dla gminy Brzeszcze wynosi: 155 033,52 zł
Całkowity koszt Programu 155 033,52 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach rozpoczyna realizację Programu zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na ten cel.

Informacje o Programie

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem  niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie doraźne odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach sprawowania bezpośredniej opieki. Czasowa przerwa
w sprawowaniu opieki pozwoli opiekunom na dysponowanie czasem dla siebie, odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia, sytuację życiową uczestników Programu. Uwzględnia też potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

 

Limit godzin do wykorzystania dla 1 uczestnika w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin na rok, a w przypadku pobytu całodobowego 14 dni w roku. Powyższy limit godzin dotyczy również więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną.

W godzinach realizacji opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej,  w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Osoby którym przyznano usługi  w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 nie ponoszą odpłatności za ich wykonanie.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi
12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu 240 godzin. Usługi
w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa oświadczenie
o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej w innej gminie.

Uczestnik Programu ma możliwość wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem, że nie może być ona świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem programu oraz, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu)

Lub

– posiada co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

 

Rekrutacja do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

  1. Ośrodek kwalifikuje do przyznania usług opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

 

  1. Do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

– kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności

– podpisane klauzule informacyjne RODO

– kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny” (dokument nie obowiązkowy, jednak mający wpływ na zakwalifikowanie do Programu
w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w Programie)

 

  1. Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 lub przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP

 

  1. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz pierwszeństwo udziału dla osób, które wraz z Kartą Zgłoszenia złożą „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny” stanowiącą załącznik nr 6 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, którą wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 – 75 punktów (wg. zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. W/w karta pomiaru nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

  1. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej usługą opieki wytchnieniowej, do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

  1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną powiadomione telefonicznie o objęciu usługami asystenta.

 

Dokumenty do pobrania:

Ułatwienia dostępu