Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Moduł II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że kontynuuje realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Moduł II.

Zgodnie z umową nr 415/OPS/2023 z dnia 14.06.2023 r. Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania.

Kwota dofinansowania dla gminy Brzeszcze: 11 307,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedem złotych 00/100).

Kwota wkładu własnego: 2 826,75 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 75/100).
Łączna wartość programu: 14 133,75 zł (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote 75/100).

Dla udziału w programie zapraszamy:

Mieszkańców gminy Brzeszcze w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizuje moduł II Programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do opieki na odległość.

Opis działań w programie:

 • Udostępnienie seniorom tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych co najmniej w: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, lokalizator GPS zapewniający skuteczną geolokalizację i funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami. Opaska bezpieczeństwa może być wyposażona w dodatkowe funkcje takie jak: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 • Sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu,
  z którym będzie połączona opaska. W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wciśnięcie przycisku alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie ze stale gotową
  do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny lub pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.
  W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić
  o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić
  o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Zgłoszenie do Programu:

Aby zgłosić chęć udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” senior osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, zgłasza się:

 • bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, pok. 105, tel.: 32 21 11 251

 • dzwoniąc na ogólnopolską infolinię tel.: 22 505 11 11

Zgłoszenie do Programu przyjmowane jest na podstawie uzupełnionej Karty Zgłoszenia. Ilość miejsc w Programie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ikona pdf Karta zgłoszenia do Programu

ikona pdf Program Korpus Wsparcia Seniorów

Ułatwienia dostępu