Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Opieka 75+

flaga

Zgodnie z umową z dnia 05.06.2023 r. nr 186/OPS/2023 pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze, w imieniu, której działa Burmistrz Brzeszcz – Pan Radosław Szot – Wojewoda przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach dotację ze środków budżetu państwa na zadanie własne polegające realizacji Programu “Opieka 75+” w roku 2023.

Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Dotacja celowa przyznana została w wysokości 67 329 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Wartość programu 129 396,88 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 88/100),

w tym wkład własny: 62 067,88 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych 88/100).

Ułatwienia dostępu